Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας μέσω των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συνεχιστεί και να αποκτήσει προστιθεμένη αξία η προσπάθεια που ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο με το Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα, απευθύνει πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό - ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα:
«Σχεδιάζοντας τις σχολικές επισκέψεις για θέματα τοπικής ιστορίας ως πολύτιμο συμπλήρωμα της διδασκαλίας στην τάξη».
 Η πρότασή μας αποσκοπεί στην ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του σχολείου για την εκπαίδευση των μαθητών του 21ου αιώνα σε περιβάλλοντα που ευνοούν τη σύνθεση παιδείας και πολιτισμού και προσφέρονται για  μια διαρκή και δημιουργική σχέση ανάμεσα στη σχολική γνώση και την πραγματικότητα.
Σκεπτικό του προγράμματος: Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω δεδομένα:
ü      Ότι οι σχολικές επισκέψεις αποτελούν σημαντικό & αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής  διαδικασίας, (ποσοτικά και ποιοτικά). Συγκεκριμένα: στην Α/θμια εκπ/ση προβλέπονται μέχρι 9 διδακτικές – εκπαιδευτικές επισκέψεις, 1 ημερήσια εκδρομή, και μέχρι 6 δίωρες επισκέψεις. Στη Β/θμια προβλέπονται 5 σχολικοί περίπατοι, 1 ημερήσια εκπ/κή εκδρομή, 4 εκπ/κές επισκέψεις (2 στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων) και 2 στο πλαίσιο του Αναλυτικού προγράμματος) και έως 9 ολιγόωρες διδακτικές επισκέψεις εντός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου.
ü      γίνονται κατά κανόνα χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, συχνά χωρίς παιδαγωγική στόχευση και σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, όπως προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
ü      ότι με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες αρκετοί μαθητές αδυνατούν να ανταποκριθούν στα έξοδα και απέχουν,
ü      ότι στην Ελλάδα η εμπειρική έρευνα σχετικά με τις επισκέψεις παιδιών σε μουσειακούς χώρους είναι περιορισμένη και
ü      η συνεργασία μουσειακών/εξωσχολικών χώρων – σχολείων περιορίζεται κατά κανόνα σε ζητήματα ορισμού ημερομηνίας επίσκεψης και (στην καλύτερη περίπτωση) ξενάγησης
ü      ότι η Περιφέρεια Στερεάς, αν και γεωγραφικά βρίσκεται στο μέσο της Ελλάδας και διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους σε αριθμό και ποιότητα μουσειακούς χώρους, περιβαλλοντικά & αστικά τοπία, τόπους ιστορικής μνήμης, μοναδικά φυσικά τοπία με πανελλήνια και διεθνή αναγνωρισιμότητα και πλούσια παράδοση, όλα όσα, δηλαδή, συνιστούν τον υλικό και άϋλο πολιτισμό ενός τόπου, «εκπαιδευτικά» δεν έχουν αξιοποιηθεί και προβληθεί.
Θεωρούμε ότι με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος, θα αναδειχθούν πρότυπες προτάσεις σχολικών επισκέψεων, οι οποίες θα αποτελέσουν μια  εξαιρετικά χρήσιμη βάση υλικού για το επικείμενο συνέδριο, ενώ τα ερευνητικά δεδομένα που θα προκύψουν θα προσφέρουν στην εκπαιδευτική κοινότητα χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για το περιεχόμενο και τις υπαρκτές δυσκολίες στην οργάνωση των σχολικών επισκέψεων όσο και στη συνεργασία των εξωσχολικών χώρων μάθησης (μουσείων, δημοτικών & ιδιωτικών κέντρων/φορέων κλπ) με τα σχολεία.
Υποχρεώσεις των συμμετεχόντων εκπ/κών: Η πρόσκληση που απευθύνουμε στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει:
1.       την υποχρέωση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών να σχεδιάσουν/προετοιμάσουν την εκπαιδευτική επίσκεψη με βάση το παιδαγωγικό –μεθοδολογικό πλαίσιο, όπως αυτό προβλέπεται από το ΠΔ 79,  άρθρο 16 για την Α/θμια: «Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής», και το ΦΕΚ 681/6-3-2017 για τη Β/θμια και η οποία κατά κανόνα ακολουθείται στα εκπαιδευτικά προγράμματα που κατατίθενται στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση η σχολική επίσκεψη εντάσσεται στο επίκεντρο ενός Project μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας με δραστηριότητες πριν – κατά και μετά την επίσκεψη. Το θέμα του Project με επίκεντρο τη σχολική επίσκεψη μπορεί να συνδέεται με τη διδακτέα ύλη ή και να είναι εντελώς ανεξάρτητο. Το θέμα δε με το οποίο μπορεί να συνδεθεί η σχολική επίσκεψη περιλαμβάνει όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, καθώς η σύγχρονη εκδοχή για την έννοια της τοπικής ιστορίας και της πολιτισμικής κληρονομιάς περιλαμβάνει το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον, το βιομηχανικό – τεχνολογικό πολιτισμό, τον υλικό και άυλο πολιτισμό: ως εκ τούτου επισκέψεις σε μουσεία, γεωτόπους, φυσικό και αστικό περιβάλλον, βιοκαλλιέργειες, εργοστάσια, αγροκτήματα, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ομάδες επιστημόνων, επαγγελματιών, κλπ. μπορεί να αποτελούν προορισμό σχολικών επισκέψεων.
2.       Την συμμετοχή τους (προαιρετικά) στο ερευνητικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Μουσειακής Έρευνας & Εκπ/σης του Παν/μίου Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπ/σης http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/30). Η συμβολή του Πανεπιστημίου αφορά το σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος και την επεξεργασία των δεδομένων (ερωτηματολόγιο πριν και μετά την επίσκεψη). Η συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την υποχρέωση συμπλήρωσης ερωτηματολογίου από τον εκπ/κό (ή πιθανά και από τους μαθητές), ως προϋπόθεση για τη χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής.
3.        Την παρουσίαση (προαιρετικά, είτε ως ατομική είτε ως συλλογική εργασία, εφόσον η σχολική επίσκεψη σχεδιάζεται και πραγματοποιείται από περισσότερους εκπ/κούς) του σχεδίου εργασίας και του συνοδευτικού εκπ/κού υλικού, εφόσον κριθεί κατάλληλη από την επιστημονική επιτροπή, στο συνέδριο που προγραμματίζεται το Νοέμβριο του 2018 με θέμα: «Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση».  Η όλη δηλ. προσπάθεια αποτελεί μια προσυνεδριακή διαδικασία σε επίπεδο περιφέρειας.
Διαδικασία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι εκπ/κοί Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης (Γενικής –Ειδικής & Επαγγελματικής), δηλώνουν τη συμμετοχή τους στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων  των αντίστοιχων Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας εκπ/σης, σύμφωνα με τη δήλωση που επισυνάπτεται. Στη συνέχεια περιγράφουν την πρόταση σχεδιασμού της εκπ/κής επίσκεψης με βάση τη φόρμα που θα τους διατίθεται από τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορεί να υποστηρίξουν τους εκπ/κούς στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με εκπ/κό υλικό και προτάσεις. Επισημαίνεται ότι μπορεί να αξιοποιηθούν προτάσεις σχεδίων εργασίας που ήδη έχουν κατατεθεί στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων για την τρέχουσα σχολική χρονιά ή και έχουν υλοποιηθεί προηγούμενες σχολικές χρονιές.
Σημείωση: Ο προγραμματισμός της Περιφερειακής Δ/σης Εκπ/σης προέβλεπε και προβλέπει να ενισχυθεί οικονομικά η συμμετοχή ορισμένου αριθμού σχολείων (για τη μεταφορά και ένα πρόχειρο γεύμα των μαθητών) από την Περιφέρεια Στερεάς. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, αν και τα χρήματα αυτά έχουν εγκριθεί και δεσμευτεί για το σκοπό αυτό από την Περιφέρεια Στερεάς, η διάθεσή τους προσκρούει σε διαδικασίες που καθιστούν την εκταμίευσή τους προβληματική. Εάν και εφόσον αρθούν τα διαδικαστικά εμπόδια θα ενημερωθείτε με νέο έγγραφο.
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της Έκθεσης Κούκλας, η οποία θα διαρκέσει από 18 έως 24/11, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα – Εργαστήριο Κατασκευής Κούκλας  την Τετάρτη 22/11 και από ώρα 17.30-19.30, στην Εστία Ελληνικού Οδηγισμού (βρίσκεται στην πλ. Ελευθερίας, δίπλα από το μέγαρο της Περιφέρειας).

Υπεύθυνες του εργαστηρίου θα είναι οι:
Κατόπη Ουρανία - κατασκευή παραδοσιακής, αυτοσχέδιας κούκλας
Σταμάτη Αλίκη- κατασκευή μαριονέτας
Ξηρομερίτου Τασούλα - κατασκευή κούκλας μαρότα (ή μαρότ)
και η συλλέκτρια Μ. Βαγδούτη.
Για την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την Ημερίδα – Εργαστήριο όσες/οι εκπ/κοί ενδιαφέρονται θα πρέπει να το δηλώσουν στο Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων έως Πέμπτη 16/11 τηλεφωνικά ή με FAX στο 2231352733 ή με e-mail στο  sxoldras.afth@gmail.com. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


Περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκδηλώσεις στο σχετικό, έγγραφό μας Φ.61/5318/6-11-2017 

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΜΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ ΕΛΕΝΗ ΦΡΟΥΣΣΟΥ

Ο Δήμος Λαμιέων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας σας προσκαλούν στη διάλεξη της αρχαιολόγου της Εφορείας, κ. Ελένης Φρούσσου, με τίτλο: «Λαμία και αρχαιότητες: βιώνοντας την συνύπαρξη με ένα σημαντικό παρελθόν - ανακαλύπτοντας μια ανεξάντλητη δύναμη πολιτισμού και ανάπτυξης για το παρόν και το μέλλον».

Η διάλεξη, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Αρχαίας Αγοράς της Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος», στην οδό Αινιάνων 6-8, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00, εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας στην «Ημέρα Δράσης για την Προβολή του Έργου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», την οποία διοργανώνει σε πανελλαδικό επίπεδο ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣΤο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών (Παράρτημα Φθιώτιδας) και η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας (της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) διοργανώνουν Έκθεση Κούκλας, στο ισόγειο του Μεγάρου της Περιφέρειας στην Πλ. Ελευθερίας, από 18/11 έως 25/11. Η εκδήλωση αυτή γίνεται με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων) και περιλαμβάνει ένα μέρος από τη μεγάλη συλλογή της κ. Μαρίας Βαγδούτη, η οποία αποτελείται από 2800 κούκλες, που προέρχονται από όλον τον κόσμο.
Η Έκθεση θα είναι επισκέψιμη για όλους και για τις σχολικές ομάδες από Δευτέρα 20/11 έως και Παρασκευή 24/11, και από ώρα 09.00 έως 13.00, κατόπιν ραντεβού. Για λόγους ασφαλείας θα έχουν τη δυνατότητα να την επισκεφθούν 20 σχολικές ομάδες (4 ομάδες κάθε ημέρα δηλ. μία ανά ώρα) αποτελούμενες από 30-35 μαθητές.
Για την καλύτερη οργάνωση των επισκέψεων παρακαλούμε να δηλώνετε τη συμμετοχή των σχολικών ομάδων σας στο Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων από Τρίτη 7/11 έως Τρίτη 14/11 με FAX στο 2231352733 ή με e-mail στο sxoldras.afth@gmail.com. Δήλωση συμμετοχής επισυνάπτεται. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Την Έκθεση πλαισιώνουν και άλλες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων:
1. Μια Ημερίδα – Εργαστήριο για εκπ/κούς με θέμα κατασκευή κούκλας. Υπεύθυνες του εργαστηρίου θα είναι:
Κατόπη Ουρανία - κατασκευή παραδοσιακής, αυτοσχέδιας κούκλας
Σταμάτη Αλίκη- κατασκευή μαριονέτας
Ξηρομερίτου Τασούλα - κατασκευή κούκλας μαρότα (ή μαρότ)
και η συλλέκτρια Μ. Βαγδούτη.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/11 και ώρα 17.30, στην Εστία Ελληνικού Οδηγισμού (βρίσκεται στην πλ. Ελευθερίας, δίπλα από το μέγαρο της Περιφέρειας).
2. Παραστάσεις Κουκλοθεάτρου από την Τασούλα Ξηρομερίτου την Κυριακή 19/11 και το Σάββατο 25/11, και ώρα 11.00 στην Εστία Ελληνικού Οδηγισμού  (δωρεάν).
3. Στα εγκαίνια της Έκθεσης το Σάββατο 18/11 στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί  ομιλία της κ. Αικατερίνης Πολυμέρου - Καμηλάκη, τ. Διευθύντριας του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα τις «ΚΟΥΚΛΕΣ».

Για την έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την Ημερίδα – Εργαστήριο όσες/οι εκπ/κοί ενδιαφέρονται θα πρέπει να το δηλώσουν στο Γρ. Σχολικών Δραστηριοτήτων έως Πέμπτη 16/11 τηλεφωνικά ή με FAX στο 2231352733 ή με e-mail στο  sxoldras.afth@gmail.com. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση εκπ/κών, μαθητών και γονέων της σχολικής σας μονάδας.

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1940"


Την έκθεση μπορούν να επισκέπτονται και σχολικές ομάδες κατόπιν συνεννόησης. Η έκθεση λειτουργεί στη νεοκλασική αίθουσα του μεγάρου της Περιφέρειας στην πλατεία Ελευθερίας.
Η σχετική ανακοίνωση του Εξωραϊστικού- Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λαμίας αναφέρει.

Προσκαλούμε τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Φθιώτιδας να επισκεφθούν την έκθεση φωτογραφίας "Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1940" που συνδιοργανώνει ο Εξωραϊστικός- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Λαμίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Αν κάποιο παιδί έχει στο οικογενειακό αρχείο φωτογραφία που σχετίζεται με αγωνιστή του 1940, θα ήταν καλό να φέρει ένα αντίγραφο μαζί του ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά να προσεγγίσουν την έκθεση με βιωματικό τρόπο.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρι 15 Νοεμβρίου 2017.
Για να οριστεί ημέρα και ώρα επίσκεψης μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλ.: 6940776846

Με τιμή
Το Δ.Σ.

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΟι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων) σε συνεργασία με το Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου, και το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Γνωριμία με το οικοσύστημα του όρους Τυμφρηστός μέσα από το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον του Δικάστρου».
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου από 09.15 έως και 15.30 στο Δίκαστρο, με πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Δηλώσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, κιν. τηλέφωνο) στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για τους εκπ/κούς Α/θμιας Εκπ/σης με Φαξ ή τηλεφωνικά στο 2231352733 ή με e-mail στο sxoldras_afth@yahoo.gr ή  sxoldras.afth@gmail.com .

Το κόστος (μεταφοράς - εστίασης) καλύπτεται από το Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου.

Για την αρτιότερη οργάνωση της Ημερίδας οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν μέχρι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου. Επειδή ο αριθμός  των συμμετοχών ορίζεται στους 45 (ένα λεωφορείο), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στις/ους συμμετέχουσες/οντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09.15 Αναχώρηση με λεωφορείο από Λαμία (αφετηρία πλ. Πάρκου – α’ στάση ΚΕΥΠ)
10.30 Άφιξη στο Δίκαστρο

10.30 -11.00 Επίσκεψη στο Νερόμυλο (χαιρετισμοί, εισήγηση για την ιστορία και την εκπ/κή διάσταση της λειτουργίας του μύλου)

11.00 – 11.30 Διάλειμμα –προσφορά καφέ, αναψυκτικών κλπ

11.30 – 13.00 Επίσκεψη στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο (σύντομες εισηγήσεις)
13.00 – 13.20 Συζήτηση (ερωτήσεις- διευκρινίσεις κλπ)
13.20 – 14.00 Ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου από την Κων/να Συλεούνη

14.00  Παράθεση γεύματος από τους οργανωτές

15.30 Ενδεικτική ώρα αποχώρησης για Λαμία

Εισηγητές – ομιλητές
Χρήστος Γκιόλας, εκπ/κός, πρόεδρος ΔΣ Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Δικάστρου
Παναγιώτης Κουτμάνης,  Υπεύθυνος ΚΠΕ Στυλίδας - Υπάτης
Λεωνίδας Καρφής, συγγραφέας τοπικής ιστορίας
Ηλίας Προβόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας
Βασίλειος Κανέλλος, εκπ/κός- συγγραφέας τοπικής ιστορίας
Κων/να Συλεούνη, αρχαιολόγος - κοσμήτωρ και ξεναγός του Μουσείου

Μπενιάτα Ελένη, Προϊσταμένη Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης ΠΕ Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

4η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΑΚΙΟΥΗ Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,  η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.), ο Σκακιστικός Όμιλος Λαμίας και ο Δήμος Λαμιέων διοργανώνουν κι εφέτος την «4η ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΑΚΙΟΥ» (4ο Φεστιβάλ Σκακιού), την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Αμπλιανίτη 20-22, Λαμία) και σας προσκαλούν να  λάβετε μέρος.
Σκοπός της «ΓΙΟΡΤΗΣ ΣΚΑΚΙΟΥ» είναι η ψυχαγωγία, χωρίς το άγχος του ανταγωνιστικού αθλητισμού και η περιήγηση των μαθητών και των συνοδών τους σε γοητευτικά σκακιστικά μονοπάτια. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παιχνίδι σκάκι, να μάθουν τις κινήσεις, τα «μυστικά» του, να παίξουν, να παρακολουθήσουν  ή και να συμμετάσχουν σε αγώνες «σιμουλτανέ*».
* σιμουλτανέ:  σκάκι με πάνω από έναν αντιπάλους

Εκτός, όμως, από σκάκι θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας, όπως: παιχνίδια εικαστικής έκφρασης, μουσικοκινητικά παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών παλιών και σύγχρονων, θέατρο σκιών, πινγκ - πονγκ για μικρούς και μεγάλους κ.α. Επίσης, για τους συνοδούς των μαθητών θα γίνει ομιλία από ειδικό με θέμα «Αθλητισμός και Παιδί» και θα ακολουθήσει συζήτηση.
 
Στην «4η ΓΙΟΡΤΗ ΣΚΑΚΙΟΥ» μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, των Περιφ. Ενοτήτων (Νομών) Φθιώτιδας και Ευρυτανίας αλλά ευπρόσδεκτοι είναι και μαθητές γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση αφού διοργανώνεται και υποστηρίζεται από  ομάδα εθελοντών και το Δήμο Λαμιέων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών καθώς και του Συλλόγου Γονέων της σχολικής σας μονάδας.

Πληροφορίες: κ. Γιώτα Βαϊοπούλου τηλ: 6977419923
 e-mail: 4chessfestival@gmail.com – ιστοσελίδα: solamias.blogspot.com

Πρόγραμμα

09:30   Προσέλευση
10:00   Έναρξη
Μαθαίνουμε και παίζουμε σκάκι:
  • Αγώνες σκακιού για μαθητές
  • Αγώνες σκακιού για μαθητές με αθλητικό δελτίο
  • Αγώνας σιμουλτανέ για μαθητές και γονείς
Παράλληλα:
  • Συζήτηση με θέμα «Αθλητισμός και παιδί»
  • Άλλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
  • Πινγκ πονγκ για μικρούς και μεγάλους

14:00 Τελετή λήξης 

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ (ΓΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΥΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφείο Σχολ. Δραστηριοτήτων) και η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 30ης Εκπ/κής Περιφέρειας κ. Β. Μιχαηλίδου σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.), διοργανώνουν 2ήμερο σεμινάριο με θέμα «Το Σκάκι ως Παιδαγωγικό Μέσο και Διδακτικό Εργαλείο», το οποίο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συζήτηση, ενημέρωση και εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την εκπαιδευτική αξία του πνευματικού αυτού παιχνιδιού, του ρόλου που μπορεί να παίξει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των δυνατοτήτων χρησιμοποίησής του στο νηπιαγωγείο ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό πολυεργαλείο.
Θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες σχεδιασμού και εφαρμογής  ποικίλων παιγνιωδών δραστηριοτήτων, η αξιοποίησή του στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Σ. και του Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο και του ρόλου του στην καλλιέργεια ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών αλλά και των ενηλίκων συμπαικτών. Το υλικό που θα παρουσιαστεί έχει σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. θα αναφερθεί με μια σύντομη παρουσίαση στο έργο του Ευγ. Τριβιζά, «Οι δραπέτες της σκακιέρας».

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Σκακιστικής Ακαδημίας Λαμίας, Μακροπούλου 93 (πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Λαμίας) Δευτέρα 02/10: 18.00 - 21.00 και Τρίτη 03/10: 18.00 - 21.00  και μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί των νηπιαγωγείων.
Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν, με βιωματικό τρόπο, είναι:
Α. ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ  
Γ. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ  ΣΚΑΚΙ - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Καλούμε τις εκπαιδευτικούς που έχουν δημιουργήσει σχετικό υλικό να το παρουσιάσουν, εφόσον το επιθυμούν, και σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε σχετικά με αυτό ή ό,τι άλλο κρίνετε ότι θα βοηθήσει στη σφαιρική προβολή του συγκεκριμένου θέματος.
Στις/ους συμμετέχουσες/οντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, σχολική μονάδα, στοιχεία επικοινωνίας) έως και Παρασκευή 30/09 στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων με e-mail (sxoldras_afth@yahoo.gr, ή sxoldras.afth@gmail.com ), ή φαξ ή και τηλεφωνικά στο 2231352733.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΦΑΛΑΡΑ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΝΙΚΙΑ


Βιωματικό Σεμινάριο: Το σκάκι ως Παιδαγωγικό Μέσο και Διδακτικό Εργαλείο


Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφείο Σχολ. Δραστηριοτήτων) σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας (Ε.Σ.Σ.Κ.Ε.), διοργανώνουν 2ήμερο σεμινάριο με θέμα «Το Σκάκι ως Παιδαγωγικό Μέσο και Διδακτικό Εργαλείο», το οποίο θα έχει βιωματικό χαρακτήρα.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συζήτηση, ενημέρωση και εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την εκπαιδευτική αξία του πνευματικού αυτού παιχνιδιού, του ρόλου που μπορεί να παίξει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών και των δυνατοτήτων χρησιμοποίησής του στο σχολείο ως ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό πολυεργαλείο. Υπενθυμίζουμε ότι με το παραπάνω σχετικό δίνεται η δυνατότητα το Σκάκι να αποτελέσει δραστηριότητα στην Ευέλικτη Ζώνη.
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Σκακιστικής Ακαδημίας Λαμίας, Μακροπούλου 93 (πρώην Α΄ ΚΑΠΗ Λαμίας) Τετάρτη  27/09: 18.00 - 21.00 και Πέμπτη 28/09: 18.00 - 21.00  και μπορούν να το παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί των δημοτικών σχολείων, όλων των ειδικοτήτων.
Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν, με βιωματικό τρόπο, είναι:
Α. ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ - ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ -  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Β. ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩ ΕΝΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ- ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ- ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΔΟΜΗ – ΑΓΩΝΕΣ   
Γ. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ  ΣΚΑΚΙ - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Στις/ους συμμετέχουσες/οντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Δηλώσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα) έως και Τετάρτη 27/09 στο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων με e-mail (sxoldras_afth@yahoo.grsxoldras.afth@gmail.com ), φαξ ή και τηλεφωνικά στο 2231352733.

Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης

Ευθύμιος Γκούμας

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΠΑ: ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κάθε χρόνο στο μακρύ κατάλογο με τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων προστίθενται ολοένα και περισσότερα ανήλικα παιδιά απόρροια της έλλειψης παιδείας στον τομέα της οδικής ασφάλειας. "Μην περιμένετε από το σχολείο και μόνο να διδαχθούν τα παιδιά σας όλα τα θέματα της οδικής ασφάλειας", συμβουλεύει η ΕΛΠΑ τους γονείς και τους καλεί να δείξουν στα παιδιά τους τα βασικά σημεία για τη σωστή και ασφαλή συμπεριφορά τους. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ... ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. "ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ" (ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ)

Σας γνωρίζουμε, ότι το ΚΠΕ Καρπενησίου προτίθεται να συνεχίσει τη λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου: «Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο» και για την επόμενη τριετία (σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020).
Η θεματολογία περιλαμβάνει την πανίδα και τις απειλές που δέχεται, σε κάθε προς μελέτη περιβαλλοντικό οικοσύστημα.
Όποια ΚΠΕ θα ήθελαν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενα στο δίκτυο, καθώς και όποιοι εκπαιδευτικοί, Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ καθώς και Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή ή στην Παιδαγωγική Ομάδα, παρακαλούνται να στείλουν σχετική αίτηση, δείγματα των οποίων επισυνάπτονται, κατά προτίμηση απευθείας ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΑ ΚΠΕ

Σύμφωνα με την περυσινή εγκύκλιο 200064/Δ2/23/11/2016, για τις επισκέψεις των σχολείων στα ΚΠΕ, ισχύουν τα παρακάτω:
Για τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους -και μέχρι την έγκριση των προγραμμάτων- μπορούν να επισκέπτονται τα ΚΠΕ για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σχολικές μονάδες της Περιφέρειας τους και κατά προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκει το ΚΠΕ. 
Οι Υπεύθυνοι Π.Ε. και Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεννόηση με τα ΚΠΕ της Περιφέρειας μπορούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να αποστέλλουν κατάσταση με τα σχολεία, ώστε τα ΚΠΕ να προγραμματίσουν έγκαιρα την επίσκεψη.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων συμμετέχει στις Ημερίδες της Σχολικής Συμβούλου 1ης Εκπ/κης Περιφέρειας Φθιώτιδας κ. Ελένης Καραγιώργου, με θέμα: "Προγραμμματσιμός Εκπ/κού Έργου- Παιδαγωγικές Προτάσεις", με εισηγήσεις που αφορούν την "Οργάνωση Σχολικών Δράσεων και Επισκέψεων".
Οι Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:
την 4/9 στο 3ο ΔΣ Λαμίας (συμμετέχουν 3ο, 15 και 16ο ΔΣ Λαμίας)
την 6/9 στο 1ο ΔΣ Λαμίας (συμμετέχουν 1ο και 17ο ΔΣ Λαμίας) και
την 7/9 στο 2ο ΔΣ Εχιναίων με συμμετοχή 1ου, 2ου ΔΣ Στυλίδας, 1ου, 2ου ΔΣ Εχιναίων, ΔΣ Πελασγίας και ΔΣ Γλύφας.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Παρουσίαση Προγραμμάτων»
Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων)   και η Σχολική Σύμβουλος Π.Α. της 30ης Περιφέρειας προγραμματίζουν τη διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, στο 12ο Δημ. Σχολείο Λαμίας, με θέμα:

«Παρουσίαση υλοποιημένων καινοτόμων προγραμμάτων -
Προτάσεις για τη βέλτιστη  λειτουργία του νηπιαγωγείου σήμερα».

Στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, προαιρετικά, αφού θα υπάρξουν και ανακοινώσεις που αφορούν δράσεις δημοτικών σχολείων.
Επισυνάπτεται το Πρόγραμμα της Ημερίδας. Στις/ους συμμετέχουσες/οντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
««Παρουσίαση υλοποιημένων καινοτόμων προγραμμάτων -
Προτάσεις για τη βέλτιστη λειτουργία του νηπιαγωγείου σήμερα».
  
Ø      08:00 - 08:45: Προσέλευση

Ø      08:45 - 09:00 Χαιρετισμοί από τους : κ. Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Στερεάς Ελλάδας, κ. Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, κ. Διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας. Καλωσόρισμα: Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής 30ης Περιφέρειας.

Ø      09:00 - 09:30 : Παρουσίαση/τεκμηρίωση προγράμματος «Βήμα- βήμα προχωρώ με τις καρδιάς το μυστικό», από τις εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου και τη συνεργασία με εκπαιδευτικό του Δημοτικού Σχολείου Ν.Μοναστηρίου.
      Εισηγητές : Τορίκογλου Μαρία, Τσάνη Κωνσταντία, Μπακαλάκου
      Ευαγγελία και Τερζίδης Αναστάσιος (ΠΕ06- Δ.Σ. Ν. Μοναστηρίου) 

Ø      9:30 – 10:00 :  Παρουσίαση/τεκμηρίωση προγράμματος « Με αφορμή ένα (αγγλόφωνο) βιβλίο»/ «Βιβλία σε ρόδες-Αγγλικά», από την εκπαιδευτικό του 10ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας , κ. Παρασκευή Αργυρίου (ΠΕ06)

Ø      10:00 – 10:30 : Παρουσίαση/τεκμηρίωση προγράμματος «Όταν η γνώση γίνεται παραμύθι», από τις εκπαιδευτικούς του 4ου Νηπιαγωγείου Καρπενησίου.
       Εισηγήτριες: Πατσαούρα Αγαθή, Κορέντζελου Ασπασία, Παλιαλέξη Λεμονιά
       και Σταθάκη Παρασκευή

Ø      10:30–11:00 : Παρουσίαση/τεκμηρίωση προγράμματος «Με ένα βιβλίο ταξιδεύω. Το ταξίδι με την Παπλωματού στην Ιαπωνία!», από την εκπαιδευτικό του Νηπιαγωγείου Δομοκού, Παπαγιάννη Ανδριάννα.

Ø      11:00 – 11:30:  Διάλειμμα

Ø      11:30–12:00 : Παρουσίαση/τεκμηρίωση προγράμματος «Η αλφαβήτα της μυθολογίας», από την εκπαιδευτικό του Νηπιαγωγείου Καραβόμυλου, Θωμαΐς Παπαντωνίου

Ø      12:00-12:30 : Παρουσίαση/τεκμηρίωση προγράμματος «Παράλληλο πρόγραμμα στο προαιρετικό ωράριο», από την εκπαιδευτικό του 31ου Νηπιαγωγείου Λαμίας, Τσιλογιάννη Παρασκευή

Ø      12:30–13:30 : Συζήτηση σχετικά με τις «Προτάσεις για τη βέλτιστη λειτουργία του νηπιαγωγείου σήμερα». Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ60.

Ø      13:30–14:00 :  Ερωτήσεις- Απαντήσεις – Συμπεράσματα


Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Το 3ο Δημοτικό σχολείο στον Φιλοζωικό Όμιλο Φθιώτιδας.

Με δώρα την αγάπη τους για τα ζώα , τον κουμπαρά με τις οικονομίες τους , κουβέρτες; Και τρόφιμα οι μαθητές του Ε2 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαμίας επισκέφθηκαν το πρωί της Πέμπτης τα γραφεία του Φιλοζωικού Συλλόγου Φθιώτιδας.
Τα; Μέλη του Συλλόγου συζήτησαν μαζί τους και προσπάθησαν να μάθουν στα παιδιά πως να κατανοούν την συμπεριφορά των αδέσποτων σκύλων . 
Τους μαθητές συνόδευαν ο Διευθυντής του Σχολείου κος Αναγνώστου Διονύσης και η εκπαιδευτικός κα Αφεντούλη Γιώτα.
πηγή: ilamia.gr
     

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΦΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Μουσείων του ΥΠΠΟΑ πραγματοποιεί και φέτος την επικοινωνιακή δράση «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» με την διοργάνωση εκδηλώσεων για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό.

Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης με την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο διάστημα μεταξύ της Πέμπτης, 25 Μαΐου 2017, και της Κυριακής, 28 Μαΐου 2017, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η οποία εορτάζεται στις 5 Ιουνίου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, συμμετέχοντας στην ανωτέρω επικοινωνιακή δράση του ΥΠΠΟΑ, διοργανώνει για το 2017 ξενάγηση και αρχαιολογική περιήγηση για σχολικές ομάδες και το ευρύ κοινό στο Κάστρο Λαμίας, ως εξής:

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας


Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας και αρχαιολογική περιήγηση εντός και εκτός του χώρου της οχύρωσης και στον Ιερό Ναό Παναγίας Αρχοντικής.

Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) ξεναγήσεις – περιηγήσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε σχολικές ομάδες Α’/βάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και σε ομάδα εκπαιδευτικών προερχόμενων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus.

Α. Ώρα πρώτης ξενάγησης – περιήγησης: 09.00 – 11.00 π.μ.

Σημείο συνάντησης: Είσοδος κτηρίου Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας

Β. Ώρα δεύτερης ξενάγησης – περιήγησης: 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.

Σημείο συνάντησης: Προαύλιο Ιερού Ναού Παναγίας Αρχοντικής

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Θα πραγματοποιηθεί μία (1) ξενάγηση – περιήγηση, η οποία θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό.

Ώρα ξενάγησης – περιήγησης: 10.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.

Σημείο συνάντησης: Περιφερειακή οδός Κάστρου, επάνω από τον Ιερό

Ναό Παναγίας Αρχοντικής

Κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων η είσοδος στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας θα είναι ελεύθερη για το συμμετέχον κοινό.

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΙΑΝΗ
«Ημερίδα ΠΕ :Γνωριμία με το οικοσύστημα της Οίτης μέσα από το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Παύλιανης»

Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας (Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων) σε συνεργασία με το Δήμο Λαμιέων, την Τοπική Κοινότητα Παύλιανης, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, και το ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης, διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Γνωριμία με το οικοσύστημα της Οίτης μέσα από το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Παύλιανης».
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Απριλίου από 09.30 έως και 15.30 στην Παύλιανη, με το παρακάτω πρόγραμμα:

09.30 - 10.30 Αναχώρηση με λεωφορείο από Λαμία - άφιξη στην Παύλιανη
10.30 -12.00 Εργασία Πεδίου στο περιβαλλοντικό μονοπάτι Παύλιανης (Ασωπού) με την καθοδήγηση του ΚΠΕ Στυλίδας Υπάτης και του ΦΔΕΔ Οίτης
12.00 – 12.15 Η Παύλιανη στο χρόνο  (Υπεύθυνοι ΣΔ - Δημοτικό Σχολείο Παύλιανης)
12.15 – 13.00 Παρουσίαση του Κέντρου Ενημέρωσης  Εθνικού Δρυμού Οίτης και του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος (ΦΔΕΔ Οίτης - Δημοτικό Σχολείο Παύλιανης)
13.00 – 15.30 Ελεύθερη Περιήγηση στην Παύλιανη
15.30 Αναχώρηση για Λαμία

Επειδή ο αριθμός  των συμμετοχών ορίζεται στους 45 (ένα λεωφορείο), θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στις/ους συμμετέχουσες/οντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Δηλώσεις συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, κιν. τηλέφωνο) στα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων. Για τους εκπ/κούς Α/θμιας Εκπ/σης με Φαξ ή τηλεφωνικά στο 2231030647 ή με e-mail στο sxoldras_afth@yahoo.gr , μέχρι την Πέμπτη 6 Απριλίου, το μεσημέρι.

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Το ΚΠΕ Καρπενησίου, θα υλοποιήσει σεμινάριο από την Παρασκευή 12 Μάιου 2017 και ώρα 17:30 μέχρι και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00.
Οι εργασίες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν  εξ ολοκλήρου στην περιοχή του χωριού Δομνίστα Ευρυτανίας.
Το σεμινάριο έχει τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση στο φυσικό περιβάλλον». Είναι Α΄ επιπέδου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των διευθύνσεων εμβέλειας του ΚΠΕ Καρπενησίου, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να τους δώσει εφόδια και γνώσεις για την υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος  και την εφαρμογή του στο σχολικό πρόγραμμα
Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, βιωματικά εργαστήρια και εργασίες πεδίου στο Ευρυτανικό περιβάλλον.  Το αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ορίζεται σε 50.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους (όπως στο υπόδειγμα) στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της περιοχής τους  μέχρι τη Δευτέρα  3 Απριλίου  2017.
Οι Υπεύθυνοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο ΚΠΕ Καρπενησίου μέχρι την Τετάρτη  5 Απριλίου 2017, κατάσταση με τα στοιχεία όλων των εκπαιδευτικών (όνομα, σχολείο ή θέση, προσωπικό τηλέφωνο, e-mail).
Για την διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν και ηλεκτρονικά  την φόρμα  που θα βρουν εδώ!
Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, το ΚΠΕ Καρπενησίου θα καλύψει από το Τεχνικό του Δελτίο δύο γεύματα.
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτικών θα επιβαρύνουν τους ίδιους.
Η διαμονή των εκπαιδευτικών, θα γίνει σε  ξενώνες της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαμονή και το κόστος της θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Καρπενησίου (Μενού: Σεμινάρια)

Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Ως ημέρες μετακίνησης υπολογίζονται τρεις.